CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2010

-         Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2010(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2010(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2010(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2010(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên - kiểm toán năm 2010(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính riêng bán niên- kiểm toán năm 2010(xem tại đây)

-         Giải trình chênh lệch BCTC năm 2008 và 2009(xem tại đây)

-         Giải trình nhà máy Hải Dương(xem tại đây)

-         Giải trình nhà máy Hải Dương (xem tại đây)

-         TB ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông(xem tại đây)

-         Thông báo họp ĐHCĐ năm 2010(xem tại đây)

-         Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2010(xem tại đây)

-         Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009(xem tại đây)

-         TB hoàn thành xử lý môi trường(xem tại đây)

-         Thông báo hoạt động trở lại của chi nhánh Hải Dương(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của người có liên quan(xem tại đây)

-         Người có liên quan bán cổ phiếu(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của người có liên quan(xem tại đây)

-       Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2010 (xem tại đây)

-       Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2010 xem tại đây