CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2008

-         Báo cáo tài chính quý I năm 2008(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý II năm 2008(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý II hợp nhất năm 2008(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý III năm 2008(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý IV năm 2008(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính năm 2008– đã kiểm toán (xem tại đây)

-         Báo cáo thường niên năm 2008 (xem tại đây)

-         CV giải trình BCTC quý IV năm 2008(xem tại đây)

-         Thông báo gia hạn BCTC kiểm toán và báo cáo thường niên(xem tại đây)

-         Thông báo họp đại hội cổ đông năm 2008(xem tại đây)

-         Giải trình vì sao cp (TKU) tăng trần (xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2008(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)