CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2017

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2017 VÀ 2016, "tải về tại đây"

- THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018, "tải về tại đây"

Ngày đăng tin: 28/02/2018

-  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017, "TẢI VỀ TẠI ĐÂY"

- DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 2017, "TẢI VỀ TẠI ĐÂY"

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4-2017 Tải về Tại Đây

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, "TẢI VỀ TẠI ĐÂY"

-  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2017, "TẢI VỀ TẠI ĐÂY"

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, TẢI VỀ TẠI ĐÂY

- Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, TẢI VỀ  TẠI ĐÂY

- PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG.TẢI VỀ TẠI ĐÂY.

- Giấy chứng nhận hợp quy mới và ISO mới

 Giấy chứng nhận hợp quy mới

 

Giấy chứng nhận ISO mới

 - Báo cáo tài chính bán niên năm 2017. Tải về tại đây.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017. Tải về tại đây

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017. Tải về tại đây

-  Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2017. Tải về tại đây

- Thông báo về việc thực hiện quyền chia cổ tức bằng tiền năm 2016. Tải về tại đây.

- Giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn của AAMA

Xem tại đường link sau:

F Danh sách các sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của AAMA được niêm yết trên website của AAMA.

 

 

- Biên bản họp hội đồng quản trị năm 2017. Tải về tại đây.

 - Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường xuyên năm 2017. Tải về tại đây.

 Một số hình ảnh ĐHCĐ

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo tài chính Quý I - 2017. Tải về tại đây.

- Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Quý I - 2017. Tải về tại đây.

- Chứng nhận ISO 9001:2015 của Tung Kuang Nhơn Trạch

 

- Thông báo. Tải về tại đây.

- Giấy ủy quyền. Tải về tại đây.