CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2016

 - Báo cáo thường niên năm 2016. Tải về Tại đây

- BAO CAO KIEM TOAN 2016. Tải về tại đây.

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH NĂM 2016. Tải về tại đây.

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH. Tải về tại đây.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính quý 4.2016. Tải về tại đây.

- Giải trình chênh lệch. Tải về tại đây.

-  Quyết định của HĐQT về việc vay vốn. Tải về tại đây.

 - Báo cáo tài chính quý 3 - 2016. Tải về tại đây.

- Giải trình chênh lệch quý 3. Tải về tại đây.

- Nghi quyết HĐQT mua cổ phiếu quỹ. Tải về tại đây.

- Nghị quyết HĐQT vay vốn. Tải về tại đây.

- Biên bản họp HDQT về việc vay vốn. Tải về tại đây.

- Quyết định của HDQT về việc vay vốn. Tải về tại đây.

 - Biên bản họp HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ. Tải về tại đây.

- Quyết định của HDQT về việc mua cổ phiếu quỹ. Tải về tại đây.

-  Báo cáo tài chính bán niên năm 2016. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính bán niên năm 2016. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016. Tải về tại đây.

- Giải trình chênh lệch. Tải về tại đây.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm. Tải về tại đây.

-  Ký hợp đồng kiểm toán. Tải về tại đây.

 - Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị. Tải về tại đây.

- Quyết định của Hội Đồng Quẩn Trị. Tải về tại đây.

- Kết quả Đại hội cổ đông năm 2016. Tải về tại đây.

- Điều lệ công ty Tung Kuang tháng 4/2016. Tải về tại đây.

Một số hình ảnh Đại Hội.

 

 

 

 

- Báo cáo tài chính quý I.2016. Tải về tại đây.

- Giải trình chênh lệch. Tải về tại đây.

  - Dự thảo tài liệu ĐHCĐ 2016. Tải về tại đây.

 -  Thông báo họp Đại hội cổ đông 2016, bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Tải về tại đây.