Tin tức & Cổ đông


THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018, "tải về tại đây"

Ngày đăng tin: 28/02/2018

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017, "TẢI VỀ TẠI ĐÂY"

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 2017, "TẢI VỀ TẠI ĐÂY"

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4-2017 Tải về Tại Đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, "TẢI VỀ TẠI ĐÂY"

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, TẢI VỀ  TẠI ĐÂY

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017. Tải về tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017. Tải về tại đây