Danh Sch Cửa Hng Tại Tr Vinh
STT Tn Cơ Sở Địa Chỉ Điện Thoại
1 Cơ Sở Nhm
TƯ NGHĨA
Ấp Rọ Say - X Ngũ Lạc
H. Duyn Hải - T. Tr Vinh
0743 838670
0938 838858
2 Cơ Sở Nhm
TN THỊNH
Ấp 1 - X Phong Thạnh
H. Cầu K - T. Tr Vinh
0917 911009
3 Cơ Sở Nhm
PHONG THẢO
Ấp Tn Đại - X Hiếu Tử
H. Tiểu Cần - T. Tr Vinh
0742 217675
0987 448538
4 Cơ Sở Nhm
THNH PHT
Ấp Tr Đt - X Nguyệt Ha
H. Chu Thnh - T. Tr Vinh
0974 308630
0934 042663
5 Cơ Sở Nhm
MINH SANG
Ấp Chợ - X Hm Giang
H. Tr C - T. Tr Vinh
0743 878699
0918 704106
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Trở về trước Về Home