Danh Sch Cửa Hng Tại C Mau
STT Tn Cơ Sở Địa Chỉ Điện Thoại
1 Đại L Nhm
THANH HẢI
11 L Văn Lm, K4, P1, C mau 0780 3838016
0919 357123
2 Cơ sở nhm
TẤN ĐỊNH
Khm 1 - H. U Minh
Tỉnh C Mau
0780 3863221
0919 704353
3 Cơ sở nhm - kiếng
CHU PHT
Đường 19/5 - Khm 4 - H. Đầm Dơi
Tỉnh C Mau
0916 677744
0942 232234
4 Cơ sở nhm - kiếng
HONG DƯƠNG
Ấp 6 - X Khnh Bnh Đng
H. Trần Văn Thời - T. C Mau
07803 915011
01253 005444
5 Cơ sở nhm - kiếng
HONG HỚN
Khm 7 - TT. Trần Văn Thời
H. Trần Văn Thời - T. C Mau
0944 413679
6 Cơ sở nhm - kiếng
HẢI NAM
TT. Đầm Dơi - H. Đầm Dơi
Tỉnh C Mau
07803 858992
0908 738263
7 Cơ sở nhm - kiếng
QUỐC VIN
Chợ Cơ 5 - X Trần Hợi
H. Trần Văn Thới - T. C Mau
01636 223773
01684 958608
8 Cơ sở nhm - kiếng
THNH CNG
Chợ Tn Lộc - Cầu Số 4 - H. Thới Bnh
Tỉnh C Mau
07803 867133
9 Cơ sở nhm
MINH DANH
Khm 1 - TT. Ci Nước - H. Ci Nước
Tỉnh C Mau
07803 883369
10 Cơ sở nhm
TNH LAN
Ấp 10 - Vm Cng Nghiệp - X. Tr Phi
H. Thới Binh - T. C Mau
09445 480507
11 Cơ sở nhm
TIẾN LỢI
Chợ Rau Dừa, ấp L Ấn - X Hưng Mỹ, H. Ci Nước - T. C Mau 07803 880103
12 Cơ sở nhm
PHC THUẬN
Đường Nguyễn Tri - K.4 - P.9
TP. C Mau - T. C Mau
0919 786472
13 Cơ sở nhm
THI
149 - Ng Quyền - K.5 - P.1
TP. C Mau - T. C Mau
01252 175959
14 Cơ sở nhm - kiếng
NGỌC DIỂU
Bến Ph Khai Hoang - X Nguyễn Phch
H. U Minh - Tỉnh C Mau
0917 783749
15 Cơ sở nhm - kiếng
THANH TRINH
Chợ Tn Hưng - H. Ci Nước
Tỉnh C Mau
0915 888025
16 Cơ sở Nhm
NAM THNH
374 Phan Ngọc Hiển - K.2 - P.9
TP. C Mau - T. C Mau
0780 3819194
0913 780393
17 Cơ sở nhm - kiếng
HẢI Đ
Ấp Đầm Cng, x Trần Thới, H. Ci Nước, Tỉnh C Mau 0780 3 881 097
0945 886 707
18 Tiệm Kiếng HAI THỨC Khm 9, thị trấn Trần Văn Thời,
Tỉnh C Mau
0780 3896 656
0918 571 735
0914 644 886
19 Cơ sở nhm - kiếng- sắt- Inox
QUANG DUY
Ấp 3, chợ Khnh Hội, U Minh,
Tỉnh C Mau
0780 3865 582
0989 700 050
20 Trang tr nội thất MINH DANH Khm 1, T.T Ci Nước, h. Ci Nước, Tỉnh C Mau 0780 3883 369
0944 306 069
21 Cơ sở nhm - kiếng
KIM THẢO
Khm 7, x Trần Văn Thời, thị trấn Sng Đốc, Tỉnh C Mau 0780 3891 308
0939 667 474
22 Trang tr nội thất
TIẾN ĐẠT
Khm 8, chợ Thới Bnh, thị trấn Thới Bnh, Tỉnh C Mau 0780 3860 027
0918 440 494
23 VLXD - Trang tr nội thất
TRẮNG
259 Ấp 3, x Tắc Vn, Tỉnh C Mau
0780 3847 005
0123 528 4 148
24 Cơ sở nhm - sắt- Inox
CH DIỆN
Ng 5 Vm Bướm, ấp Tn Thới, x An Xuyn, Tỉnh C Mau 0919 926 492
25 Cơ sở nhm - sắt
THNH LINH
Ấp Tắc Thủ, x Hồ Thị Kỷ, Thới Bnh, Tỉnh C Mau 0949 996 652
26 Cơ sở kỹ nghệ
YẾN HUY
149 Trần Quang Khải, P.5, Tp C Mau 0780 3990 990
0919 207 308
27 Cơ sở nhm
NHN
133 Khm 3, thị trấn Sng Đốc, h.Trần Văn Thời, Tỉnh C Mau 0780 3891 498
0913 570 580
28 Cơ sở nhm - kiếng
QUANG ĐẢO
Chợ Bu Hnh, x Quch Phẩm Bắc, h. Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0918 797 245
0127 528 1199
29 Cơ sở nhm - kiếng
HNG BIỂN
Ấp Nh My B, x Tn Ph, Thới Bnh, Tỉnh C Mau 0982 191 127
0982 344 346
30 CS nhm kiếng-Trang tr nội thất
MINH QUANG
Khu vực 1, khm 2, T.T Năm Căn, h. Năm Căn, Tỉnh C Mau 0780 3877 813
0918 689 040
31 Cơ sở nhm mộc - kiếng
VŨ VIỆN
Chợ Ci Keo, x Quch Phẩm , h. Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0166 893 7999
0167 224 7279
32 Cơ sở nhm - sắt- Inox
VŨ PHƯƠNG
Ấp 4, chợ Vm Ci Tu, x Khnh An, h. U Minh, Tỉnh C Mau 0918 677 353
33 Cơ sở nhm - kiếng
THẾ NINH
Số 6A, ấp B Điều, x L Văn Lm, P.8, Tp C Mau 0919 704 565
34 Cơ sở Trang tr nội thất QUỐC CƯỜNG Ấp Trợ Thủ A, x Tam Giang Ty, h.Ngọc Hiển, Tỉnh C Mau 0909 681 348
0169 421 0285
35 Cơ sở nhm - kiếng
NGỌC HN(MINH)
Ấp 1, chợ Cỏi Năm, h.Trần Văn Thời, Tỉnh C Mau 0914 126 122
36 Cơ sở nhm - sắt
MỸ CHI
311 L Thường Kiệt, Khm 9, P.6, Tp C Mau 0919 704 048
37 Doanh nghiệp tư nhn NGUYỄN PHC Khm 6A,thị trấn Sng Đốc, h.Trần Văn Thời, Tỉnh C Mau 0780 3899 939
0123 406 8404
38 Doanh nghiệp tư nhn PHONG PH 60 Ấp 1, Tắc Vn, Tỉnh C Mau 0913 774 696
0913 558 969
39 Doanh nghiệp tư nhn ANH TUẤN 123B Nguyễn Tri, P.9, Tp C Mau 0918 086 246
40 Cơ sở nhm sắt Inox - Trang tr nội thất
HỮU TƯỜNG
Ấp Kinh Dớn, x Khnh Bnh Ty Bắc, h.Trần Văn Thời, Tỉnh C Mau 0913 148 926
41 Cơ sở nhm - kiếng kẽm- Inox
NH LAM
Ấp Rạch Bần, x Phong Lạc, h.Trần Văn Thời, Tỉnh C Mau 0919 162 778
42 Cơ sở nhm - kiếng sắt - Inox
NGỌC TUẤN
Khm 9, thị trấn Sng Đốc, h.Trần Văn Thời, Tỉnh C Mau 0780 3890 490
0918 241 824
43 Cơ sở Trang tr nội thất TIẾN ĐẠT Chợ Thi Bnh, thị trấn Thới Bnh, Tỉnh C Mau 0780 3860 027
0918 440 494
44 Cơ sở nhm - sắt kiếng - Inox
TIẾN HONG
Khm 1, thị trấn Thới Bnh, h.Thi Bnh, Tỉnh C Mau 0780 3605 656
0918 034 656
45 Cơ sở nhm - sắt - Inox
THANH TRUNG
Ấp 5, Chợ T Phn, x Tn Lộc Bắc, h.Thi Bnh , Tỉnh C Mau 0944 602 211
0918 653 885
46 Cơ sở nhm - kiếng
PHC ĐẠT
Ấp 4, Khnh Lm, h.U Minh, Tỉnh C Mau 0780 3990 209
0974 585 985
47 Cơ sở nhm
MINH THNH
Ấp 4, Khnh An, h.U Minh, Tỉnh C Mau 0919 746 838
48 Cơ sở nhm - kiếng sắt - Inox
MINH NHỰT
Khm 3, thị trấn .U Minh, h.U Minh, Tỉnh C Mau 0780 2217 320
0919 767 359
49 Cơ sở nhm - kiếng sắt - Inox
NGỌC GẤM
Ấp 7, Khnh Tiến, h.U Minh, Tỉnh C Mau 0780 3866 961
0916 723 302
50 Cơ sở trại mộc
MINH DOANH 2
X Tn Hưng, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0780 3770 169
0975 170 273
51 Cơ sở nhm Đồ sắt
KIN
Khm 2, thị trấn Ci Nước, Tỉnh C Mau 0780 3884 404
0904 790 938
52 Cơ sở Trang tr nội thất MINH PHƯỚC Chợ Rau Dừa, x Hưng Mỹ, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0947 302 480
53 Cơ sở nhm - kiếng
NĂM TIỆN
16 Ấp Phong Lưu, x Tn Hưng, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0919 905 625
0915 183 673
54 Cơ sở
HUY HNG
Ng 3 Ch L, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0780 3851 145
0917 944 179
55 Cơ sở nhm - kiếng
NGỌT PHT
Khm 1, thị trấn Ci Nước, Tỉnh C Mau 0919 401 066
56 Cơ sở nhm - sắt - Inox
CNG ĐON
Ng 3 Ch L, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0780 3851 205
0916 411 722
57 Trại mộc
ANH KIẾP
Ấp Tn Phong, x Đng Hưng, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0123 740 2535
0917 155 325
58 Cơ sở nhm
THI HỌC
Chợ Nh Phấn, ấp Sở Tại, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0988 696 434
59 Cơ sở nhm - kiếng sắt - Inox
THANH LẬP
Ấp Ci Rắn A, x Ph Hưng, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0948 449 503
0968 244 484
60 Cơ sở nhm - kiếng - Inox
MINH HẠNH
Ấp Ci Rắn A, x Ph Hưng, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0944 543 779
0949 380 444
61 VLXD TTNT
HONG ANH
124 Ấp Ci Rắn B, x Ph Hưng, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0780 3778 090
0913 741 657
62 Cơ sở nhm - kiếng
BA CHINH
Ấp Phong Lưu, x Tn Hưng, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0125 991 7777
0918 378 868
63      
64 Cơ sở nhm mộc
B QUYỂN
Ấp L nh, x Hưng Mỹ, h.Ci Nước, Tỉnh C Mau 0780 3880 151
0983 306 360
65 Cơ sở TM XD - TTNT
THNH THỌ
Đường Ng Bnh An, khm 4, thị trấn Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0780 2472 904
0977 289 499
66 Cơ sở TTNT
QUỐC TRIỆU
X Tn Duyệt, thị trấn Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0919 055 386
67 Cơ sở nhm - kiếng
NGỌC HUY
Ấp Tn An A, x Tạ Khương Đng, thị trấn Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0914 543 102
0947 343 756
68 Cơ sở nhm - kiếng
QUANG ĐẢO
Chợ B Hinh, x Quch Phẩm Bắc, h. Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0918 797 245
0127 528 1199
69 Cơ sở nhm - sắt kiếng - Inox
HONG DOANH
Ấp Mương Điều, x Tạ An Khương, thị trấn Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0918 554 434
70 Cơ sở đồ mỹ nghệ cao cấp
ĐẠI DƯƠNG
X Thanh Tng, huyện Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0945 200 699
71 Cơ sở nhm sắt - Inox
MINH CHU
19/5 khm 4, thị trấn Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0919 546 334
0947 550 699
72 Cơ sở nhm sắt - Inox
TUẤN
Ấp Nh Cũ, x Quch Phẩm Bắc, h. Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0125 608 5922
73 Cơ sở nhm sắt - Inox
NGUYỄN LINH
43 Ấp Tn Ph, x Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0938 323 455
0919 528 455
74 Cơ sở nhm mộc kiếng
MINH HIẾU
Chợ Ci Keo, x Quch Phẩm, h. Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0780 3850 228
0917 959 909
75 Cơ sở nhm
TIẾN ĐẠT
Chợ Ph Tn, h. Ph Tn, Tỉnh C Mau 0780 3885 502
0917 885 502
76 Cơ sở nhm - kiếng
NGUYỄN HIỀN
Ấp Bờ Trần, x Việt Thắng, h. Ph Tn, Tỉnh C Mau 0919 349 115
0913 136 813
77 Cơ sở nhm - kiếng
THANH LIM
Khm 7, thị trấn Ci Đi Vm, h. Ph Tn, Tỉnh C Mau 0780 3889 339
0919 626 692
78 Cơ sở
TẤN ĐẠT
135 Khu vực 1, khm 7, Hng Vương, t.t Năm Căn, h. Năm Căn, Tỉnh C Mau 0780 3878 343
0983 878 343
79 Cơ sở mộc nhm kiếng
CNG LIỄM
Ấp 1, x Hng Vịnh, h. Năm Căn, Tỉnh C Mau 0780 3879 728
0916 183 171
80 Cơ sở kiếng nhm - sắt
MINH THĂNG
Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh C Mau 0913 619 836
0949 069 449
81 Cơ sở nhm - kiếng
THANH NGON
Khu vực 1, khm 2, thị trấn Năm Căn, Tỉnh C Mau 0780 3877 299
0972 141 717
0973 497 777
82 Cơ sở nhm
BẢO ĐĂNG
199 Nguyễn Tất Thnh, khm 2, thị trấn Năm Căn, Tỉnh C Mau 0780 3878 325
0918 318 002
0918 211 411
83 Cơ sở nhm - kiếng
TIẾN PHT
khm Ci Nai, thị trấn Năm Căn, h. Năm Căn, Tỉnh C Mau 0780 6568 432
0939 959 432
84 Cơ sở nhm - kiếng
TRUNG TRỰC
khm 3, thị trấn Năm Căn, h. Năm Căn, Tỉnh C Mau 0947 140 724
85 Cơ sở nhm sắt - Inox
HA EM (VŨ)
Ấp 5, x Tn Lộc Bắc, huyện Thới Bnh, Tỉnh C Mau 0987 094 119
86 Vật liệu xy dựng
HA EM (DỮNG)
Ấp 6, x Tn Lộc Bắc, huyện Thới Bnh, Tỉnh C Mau 0780 3867 182
0913 826 385
87 Cơ sở nhm
HONG NGHIỆP
Ấp ng Trang, x Vin An, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh C Mau 0780 3872 658
0918 826 385
88 Cơ sở nhm kiếng - Inox
THNH CNG
Ấp ng Trang, x Vin An, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh C Mau 0780 3872 810
0909 064 727
89 Cơ sở nhm
MẠNH CNG
Ấp Kinh Đo, x Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh C Mau 0780 3870 754
0984 550 485
90 Cơ sở kỹ nghệ nhm kiếng DUY TON Ấp Kinh Đo, x Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh C Mau 0780 3870 749
0919 214 377
91 Cơ sở nhm kiếng - Inox
MINH TRƯỜNG
Khm 1, thị trấn Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0780 3858 701
0918 136 564
92 Cơ sở nhm
CHƯƠNG HUI
Chợ Vm Đầm, x Nguyễn Hun, h. Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0945 490 030
93 Cơ sở nhm
NGHĨA
Chợ Ch L, x Trần Phn, h. Đầm Dơi, Tỉnh C Mau 0918 649 974
0942 245 822
94 Cơ sở nhm sắt - Inox
HUỲNH NGOAN
Ấp Kinh 513, x Tn Ph, H.Thới Bnh, Tỉnh C Mau 0780 3867 652
0906 948 600
95 Cơ sở nhm
HONG TUẤN
X Ha Tn, thnh phố C Mau
0917 817 757
96 Cơ sở nhm sắt - Inox
ĐỨC TI
Khm 1, phường Tn Thnh,
thnh phố C Mau
0780 3562 003
0918 661 191
97 VLXD TTNT
SŨNG
Số 53 L Văn Lm, phường 1,
thnh phố C Mau
0780 3839 175
0917 124 964
98 DNTN
TN HƯNG
Đường Đinh Tin Hong, khm 2, phường 1, thnh phố C Mau 0780 3585 999
0913 692 821
99 Cơ sở
HONG VŨ
Số 5 L Văn Lm, khm 4, phường 1, thnh phố C Mau 0913 639 534
100 Cơ sở nhm sắt - Inox
NGUYN
khm 2, phường Tn Thnh, thnh phố C Mau 0978 892 360
101 Cơ sở nhm sắt - Inox
THANH VŨ
241H L Thường Kiệt, khm 7, phường 6, thnh phố C Mau 0918 228 069
102 Cơ sở nhm sắt - Inox
A. MINH
124 Nguyển Du, phường 5, thnh phố C Mau 0919 471 378
103 Cơ sở nhm sắt - Inox
MINH ĐỨC (TY)
253 Ấp 3, Tắc Vn, thnh phố C Mau 0913 699 366
104 Cơ sở nhm
NHẬT SANG (LẸ)
93B Ấp 3, x Tắc Vn, thnh phố C Mau 0986 469 924
105 Tiệm kiếng
PHƯƠNG DỦ PHONG (KIỆT)
55 Ấp 2, x Tắc Vn, thnh phố C Mau 0780 3847 019
0913 998 099
106 Cơ sở nhm sắt - kiếng - Inox
THANH PHONG
Ấp 6, x An Xuyn, thnh phố C Mau 0945 206 373
0125 559 3456
107 Tiệm cửa sắt
B THỚI
Số 26 Đổ Lung, khu Ti định cư Ng Quyền, khm 5, P.1, thnh phố C Mau 0915 851 518
108 Cơ sở nhm - kiếng
HẢI ĐƯỜNG
306 Ấp 19/5, x Khnh Bnh, h.Trần Văn Thời, Tỉnh C Mau 0916 778 179
109 Cơ sở nhm - kiếng
HONG DƯƠNG
Ấp 6, x Khnh Bnh Đng, h.Trần Văn Thời, Tỉnh C Mau 0125 300 5444
110 Cửa hng
THIN ĐỊNH
K.1, TT Ci Nước, Ci Nước, C Mau 0913.537.253
111 Cửa hng
NGỌC PHT
Khm 1, TT. Ci Nước, H. Ci Nước, C Mau 0919 401 066
112 Cửa hng
THANH PHONG
Ấp Cng Trung, X Trần Thới, Ci Nước, C Mau 0946 267 726
113 Cửa hng
MINH HIẾU
Kinh Ba Quyn, X Đng Thới, Ci Nước, C Mau 0944 286 387
114 Cửa hng
HONG ANH
124 ấp Ci Rắn B, x Ph Hưng, Ci Nước, C Mau 0913.741.657
07803.778.090
115 Cửa hng
MINH TIẾN
Ấp L Ấn, X Hưng Mỹ, Ci Nước, C Mau 0919.842.504
116 Cửa hng
TẤN PHT
Tn Hưng, Ci Nước, C Mau 0918.378.868
117 Cửa hng
PHƯƠNG VINH
Ấp 5 Đảm, X Lương Thế Trn, Ci Nước, C Mau 07803.636.007
07803.636.008
0918 124 455
118 Cửa hng
QUỐC SỬ
Chợ Đ Bạc,x khnh Bnh Ty, C Mau 07803.897.464
0916.419.818
119 Cửa hng
TIẾN ĐẠT
Ấp Trm Thuật A, Khnh Hải, Trần Văn Thời, C Mau 0948.393.445
120 Cửa hng
THNH ĐNG
Khm 2, TT Sng Đốc, Trần Văn Thời, C Mau 0947.091.421
121 Cửa hng
THNH LINH
Khm 2, TT Sng Đốc, Trần Văn Thời, C Mau 0946.606.343
0943.890.993
122 Cửa hng
HẢI Đ II
Khm 10, TT. Sng Đốc, Trần Văn thời, C Mau 0918 786 063
0912.989.607
123 Cửa hng
THNH TRUNG
Khm 10 , TT. Sng đốc, Trần Văn Thời, C Mau 0919 349 826
124 Cửa hng
TUYẾT LỢI
Khm 11, TT Sng Đốc, Trần Văn Thời, C Mau 0949.880.068
0902.720.111
125 Cửa hng
THNH LIM
Ấp Khnh Hưng A, Khnh Hải, Trần Văn Thời, C Mau 01254.943.173
126 Cửa hng
THẾ HẰNG
Ấp 10A, x Trần Hợi, Trần Văn Thời, C Mau 0942.157.254
127 Cửa hng
T TRUNG
Ấp Nh My A, x Khnh Hưng, Trần Văn Thời, C Mau 0914.674.683
128 Cửa hng
HONG NAM
Khm 7, TT. Trần Văn Thời, C Mau 0918 957 100
129 Cửa hng
CƯƠNG MAI
Khm 11, TT. Sng Đốc, Trần Văn Thời, C Mau 0944 688 852
07803 890 985
0918 460 267
130 Cửa hng
CH DĨ
KV 1, K2, TT Năm Căn, C Mau 0919.759.441
131 Cửa hng
TƯ TRN
Khm 3, TT Ci Đi Vm, Ph Tn, C Mau 0914 444 038
132 Cửa hng
TRẦN KHI
x Việt Thắng, Ph Tn, C Mau 0945.545.988
133 Cửa hng
RUM
Khm II, TT. Ci Đi Vm, Ph Tn, C Mau 0947 662 661
0946.662.661
134 Cửa hng
TIẾN ĐẠT
X Ph Tn, H. Ph Tn, Tỉnh C Mau 0917 885 502
07803 885 502
135 Cửa hng
NGUYỄN TR
Ấp Ph Hiệp A, x Thanh Tng, Đầm Dơi, C Mau 0918.482.294
136 Cửa hng
T CƯNG( t Lụa )
Khm 1, TT Đầm Dơi, C Mau 0945.637.102
0948.006.634
137 Cửa hng
TRẦN SNG
Ấp Vm Đầm, x Nguyễn Hun, Đầm Dơi, C Mau 07803.859.131
0938.893478
0919.884.303
138 Cửa hng
PHƯƠNG VŨ
Nguyễn Tạo, Khm 4, Đầm Dơi, C Mau 0946.637.061
139 Cửa hng
HIỆP BNH
Ấp Tn Bnh, x Tn Đức, Đầm Dơi, C Mau 0917.959.919
07803.855.062
140 Cửa hng
HIỆP BNH 2
Ấp Tn Bnh, x Tn Đức, Đầm Dơi, C Mau 0918.640.920
141 Cửa hng
VŨ VIỆN
Ấp Xm Dừa, X Quch Phẩm, Đầm Dơi, C Mau 0127 296 1963
142 Cửa hng
NGUYỄN PHƯƠNG
Ấp Tn Trung, x Tn Duyệt, Đầm Dơi, C Mau 0919.901.353
143 Cửa hng
QUANG VINH
K.2, TT. Năm Căn, H. Năm Căn, C Mau 0975 933 939
0947.757.999
144 Cửa hng
HUỲNH DUY
Ấp ng Trang, x Vin An , Ngọc Hiển, C Mau 0919.819.677
145 Cửa hng
NGUYỄN VNG
Ấp ng Định, X Tn n Ty, H. Ngọc Hiển, C Mau 0947 229 550
146 Cửa hng
AN THIỆN
Ấp Kinh Đo, x Đất Mũi, Ngọc Hiển, C Mau 0945.467.425
0919.101.225
       
       
Trở về trước Về Home