CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2009

-         Báo cáo tài chính quý I năm 2009(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý II năm 2009(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý III công ty mẹ năm 2009(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý III hợp nhất năm 2009(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính bán niên kiểm toán năm 2009(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý IV năm 2009(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính năm 2009– đã kiểm toán (xem tại đây)

-         Giải trình chênh lệch BCTC quý IV năm 2008 và BCTC kiểm toán(xem tại đây)

-         Điều lệ Tung Kuang tháng 05 năm 2009(xem tại đây)

-         Báo cáo thường niên năm 2009 (xem tại đây)

-         Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông(xem tại đây)

-         Thông báo họp ĐHCĐ năm 2009(xem tại đây)

-         TB gia hạn nộp BCTC và báo cáo thường niên năm 2009(xem tại đây)

-         Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2009(xem tại đây)

-         TB thay đổi nhân sự(xem tại đây)

-         Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Người có liên quan bán cổ phiếu(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của người có liên quan(xem tại đây)

-         Người có liên quan bán cổ phiếu(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của người có liên quan(xem tại đây)

-         Người có liên quan bán cổ phiếu(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của người có liên quan(xem tại đây)

-         Người có liên quan bán cổ phiếu(xem tại đây)

-         Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)