CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2007

-         Báo cáo tài chính quý I năm 2007(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý II năm 2007(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý III năm 2007(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính quý IV năm 2007(xem tại đây)

-         Báo cáo tài chính năm 2007– đã kiểm toán (xem tại đây)

-         Báo cáo thường niên năm 2007 (xem tại đây)

-         Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2007(xem tại đây)

-         Chọn đơn vị cho báo cáo tài chính năm 2007(xem tại đây)

-         Chốt danh sách tổ chức ĐH cổ đông năm 2007(xem tại đây)

-         TB nội dung và địa điểm tổ chức ĐH cổ đông(xem tại đây)

-         Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2007(xem tại đây)

-         Kết quả GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)

-         Công ty CPCN Tung Kuang xin thông báo mẫu dấu mới(xem tại đây)

-         Công ty Tung Kuang trả cổ tức năm 2007 (xem tại đây)

-         GDCP của cổ đông nội bộ(xem tại đây)