CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2014

- TUNG KUANG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Danh mục sản phẩm thanh nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng hiệu Tung Kuang được cấp giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn QCVN 16-4:2011/BXD.

- Báo cáo thường niên năm 2014. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014. Tải về tại đây.

- Báo cáo  tài chính riêng năm 2014. Tải về tại đây.

- Giải trình chênh lệch số liệu tài chính trước và sau kiểm toán năm 2014. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2014. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý IV 2014. Tải về tại đây.

- Giải trình chênh lệch báo cáo hợp nhất quý IV 2014. Tải về tại đây.

- Giải trình chênh lệch báo cáo riêng quý IV 2014. Tải về tại đây.

Video chống hàng giả

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014. Tải về tại đây.

-  Hoạt động từ thiện năm 2014

Video Công ty Tung Kuang tặng quà cho các gia đình nghèo Phường Long Bình Tân.

- Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin. Tải về tại đây.

- Giấy ủy quyền công bố thông tin. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý III/2014. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính riêng quý III/2014. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014. Tải về tại đây.

-  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan. Tải về tại đây.

-  Thông báo chống hàng giả

 

- Công ty Tung Kuang tặng học bổng cho các sinh viên trường Đại Học Kiến Trúc.

Sau đây là một số hình ảnh lễ trao giải hôm Thứ bảy vừa qua

- Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Tải về tại đây.

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN(Quyen). Tải về tại đây.

 - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 6. Tải về tại đây

- TKU hợp nhất 30.06.2014. Tải về tại đây.

- TKU riêng 30.06.2014. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý II-2014. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý II-2014. Tải về tại đây.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014. Tải về tại đây.

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Tải về tại đây.

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Tải về tại đây.

- Thông báo công ty kiểm toán BCTC năm 2014. Tải về tại đây.

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của Liu Cheng Min. Tải về tại đây.

- Kết quả giao dịch cổ phiếu của Liu Cheng Min. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 2014. Tải về tại đây.

 Báo cáo tài chính riêng quý I.2014. Tải về tại đây.

 Giải trình nguyên nhân nộp báo cáo quý I trễ. Tải về tại đây.

 Công văn giải trình chênh lệch báo cáo quý i.2014. Tải về tại đây.

-  Thông báo kết quả DHCD năm 2014. Tải về tại đây.

- Biên bản họp DHCD năm 2014. Tải về tại đây.

- Nghị quyết DHCD năm 2014. Tải về tại đây.

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Tải về tại đây.

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Tải về tại đây.

 - Nội dung Đại Hội Cổ Đông năm 2014. Tải về tại đây.