CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2012

-  Báo cáo thường niên 2012. Tải về tại đây.

-  Báo cáo hợp nhất năm 2012. Tải về tại đây.

- Báo cáo riêng năm 2012. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2012. Tải về tại đây

- Báo cáo tài chính riêng quý IV 2012. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2012. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính quý IV 2012. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012. Tải tại đây

- Báo cáo tài chính riêng quý III/2012. Tải tại đây

-  Báo cáo bán niên hợp nhất 2012. Tải về tại đây

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý II/2012. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 30.6.2012. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính quý II HN. 2012. Tải về tại đây.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng. Download tại đây.

- Thông báo về việc thay đổi nhân sự. Tải thông báo tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính Quý I HN. 2012. Tải về tại đây.

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012. Tải về tại đây.

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2012. Tải về tại đây

Báo cáo tài chính riêng quý I/2012. Tải về tại đây.

- Chương trình Đại Hội Cổ Đông năm 2012. Tải về tại đây.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông năm 2012. Tải về tại đây.

- Quy chế tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2012. Tải về tại đây.

- Phiếu đóng góp ý kiến Đại Hội Cổ Đông năm 2012. Tải về tại đây.

Một số hình ảnh về Đại Hội Cổ Đông năm 2012