CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2011

 - Báo cáo thường niên năm 2011. Tải về tại đây

- TKU riêng 31/12/2011. Tải xuống tại đây.

- TKU hợp nhất 31/12/2011. Tải xuống tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính kiểm toán 2011. Tải xuống tại đây.

- TKU hợp nhất quý IV/2011. Xem chi tiết tại đây

- TKU hợp nhất 31/12/2011. Tải xuống tại đây.

- TKU hợp nhất quý IV/2011. Xem chi tiết tại đây

-  Giải trình chênh lệch báo cáo riêng quý 4/2011. Download tại đây.

-  Báo cáo tài chính riêng quý 4/2011. Download tại đây.

-  Giải trình chênh lệch hợp nhất quý III/2011 và quý III/2010. Xem chi tiết tại đây

- Báo cáo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011. Xem chi tiết tại đây

-  Giải trình chênh lệch giữa BCTC quý III năm 2011 và BCTC quý III  2010. Xem tại đây

- Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2011. Xem tại đây

-  Quy chế quản trị công ty. Xem tại đây

-  Công bố thông tin. Xem tại đây

-  Điều lệ công ty tháng 4-2011.Xem tại đây

-  Báo cáo tài chính công ty riêng quý II/2011.Xem tại đây

- Người có liên quan đến ông Liu Chien Lin - Phó tổng giám đốc đăng ký bán cổ phần Xem chi tiết (tại đây)

- Nghi quyết Đại hội cổ đông năm 2011. Xem chi tiết tại đây

- Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Tải tại đây

- Nghi quyết Đại hội cổ đông năm 2011. Xem chi tiết tại đây

- Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2011. Xem chi tiết tại đây

- Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2011. Xem chi tiết tại đây

- Báo cáo GDCP của người có liên quan. Xem chi tiết tại đây

- Báo cáo KQGDCP của người có liên quan . Xem chi tiết tại đây

- Báo cáo KQGDCP của người có liên quan . Xem chi tiết tại đây

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2011. Xem chi tiết tại đây

- Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất kiểm toán năm 2011.Xem tại đây

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2011.Xem tại đây

- Báo cáo tài chính công ty riêng bán niên kiểm toán năm 2011.Xem tại đây