Tin tức & Cổ đông


Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017. Tải về tại đây

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2017. Tải về tại đây

 Thông báo về việc thực hiện quyền chia cổ tức bằng tiền năm 2016. Tải về tại đây.

 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường xuyên năm 2017. Tải về tại đây.

 Báo cáo tài chính Quý I - 2017. Tải về tại đây.

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Quý I - 2017. Tải về tại đây.

BAO CAO KIEM TOAN 2016. Tải về tại đây.

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH NĂM 2016. Tải về tại đây.

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH. Tải về tại đây.