Tin tức & Cổ đông


 Công bố thông tin. Xem tại đây

 Điều lệ công ty tháng 4-2011.Xem tại đây

 Báo cáo tài chính công ty riêng quý II/2011.Xem tại đây

 Báo cáo tài chính công ty riêng bán niên kiểm toán năm 2011.Xem tại đây

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2011.Xem tại đây

 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất kiểm toán năm 2011.Xem tại đây


 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2011. Xem chi tiết tại đây

 

Báo cáo KQGDCP của người có liên quan . Xem chi tiết tại đây

 

Báo cáo KQGDCP của người có liên quan . Xem chi tiết tại đây

 

Báo cáo GDCP của người có liên quan. Xem chi tiết tại đây