Tin tức & Cổ đông


TKU hợp nhất 31/12/2011. Tải xuống tại đây.

Giải trình báo cáo tài chính kiểm toán 2011. Tải xuống tại đây.

TKU hợp nhất quý IV/2011. Xem chi tiết tại đây

 Giải trình chênh lệch báo cáo riêng quý 4/2011. Download tại đây.

 Báo cáo tài chính riêng quý 4/2011. Download tại đây.

 Giải trình chênh lệch hợp nhất quý III/2011 và quý III/2010. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011. Xem chi tiết tại đây

 Giải trình chênh lệch giữa BCTC quý III năm 2011 và BCTC quý III  2010. Xem tại đây

 Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2011. Xem tại đây

 Quy chế quản trị công ty. Xem tại đây