Tin tức & Cổ đông


 Giải trình chênh lệch hợp nhất quý III/2011 và quý III/2010. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011. Xem chi tiết tại đây

 Giải trình chênh lệch giữa BCTC quý III năm 2011 và BCTC quý III  2010. Xem tại đây

 Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2011. Xem tại đây

 Quy chế quản trị công ty. Xem tại đây

 Công bố thông tin. Xem tại đây

 Điều lệ công ty tháng 4-2011.Xem tại đây

 Báo cáo tài chính công ty riêng quý II/2011.Xem tại đây

 Báo cáo tài chính công ty riêng bán niên kiểm toán năm 2011.Xem tại đây

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2011.Xem tại đây