Tin tức & Cổ đông


 Giải trình chênh lệch giữa BCTC quý III năm 2011 và BCTC quý III  2010. Xem tại đây

 Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2011. Xem tại đây

 Quy chế quản trị công ty. Xem tại đây

 Công bố thông tin. Xem tại đây

 Điều lệ công ty tháng 4-2011.Xem tại đây

 Báo cáo tài chính công ty riêng quý II/2011.Xem tại đây

 Báo cáo tài chính công ty riêng bán niên kiểm toán năm 2011.Xem tại đây

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2011.Xem tại đây

 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất kiểm toán năm 2011.Xem tại đây


 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2011. Xem chi tiết tại đây