Tin tức & Cổ đông


ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG THÁNG 4/2018, "tải về"

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, "Tải về tại đây"

 Báo cáo tài chính quý I-2018 tải về tại đây

ngày đăng: 20/04/2018

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2017 VÀ 2016, "tải về tại đây"

teddy

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018, "tải về tại đây"

Ngày đăng tin: 28/02/2018

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017, "TẢI VỀ TẠI ĐÂY"

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 2017, "TẢI VỀ TẠI ĐÂY"

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4-2017 Tải về Tại Đây