Tin tức & Cổ đông


BAO CAO KIEM TOAN 2016. Tải về tại đây.

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH NĂM 2016. Tải về tại đây.

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH. Tải về tại đây.

Báo cáo tài chính quý 4.2016. Tải về tại đây.

Giải trình chênh lệch. Tải về tại đây.

 Quyết định của HĐQT về việc vay vốn. Tải về tại đây.

 Báo cáo tài chính quý 3 - 2016. Tải về tại đây.

Giải trình chênh lệch quý 3. Tải về tại đây.

 Nghi quyết HĐQT mua cổ phiếu quỹ. Tải về tại đây.

Nghị quyết HĐQT vay vốn. Tải về tại đây.

 Biên bản họp HDQT về việc vay vốn. Tải về tại đây.

Quyết định của HDQT về việc vay vốn. Tải về tại đây.

 Biên bản họp HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ. Tải về tại đây.

Quyết định của HDQT về việc mua cổ phiếu quỹ. Tải về tại đây.