Tin tức & Cổ đông


 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất kiểm toán năm 2011.Xem tại đây


 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2011. Xem chi tiết tại đây

 

Báo cáo KQGDCP của người có liên quan . Xem chi tiết tại đây

 

Báo cáo KQGDCP của người có liên quan . Xem chi tiết tại đây

 

Báo cáo GDCP của người có liên quan. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2011. Xem chi tiết tại đây

Nghi quyết Đại hội cổ đông năm 2011. Xem chi tiết tại đây

Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Tải tại đây

 Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2010 xem tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2010 xem tại đây