Tin tức & Cổ đông


 

Báo cáo KQGDCP của người có liên quan . Xem chi tiết tại đây

 

Báo cáo KQGDCP của người có liên quan . Xem chi tiết tại đây

 

Báo cáo GDCP của người có liên quan. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2011. Xem chi tiết tại đây

Nghi quyết Đại hội cổ đông năm 2011. Xem chi tiết tại đây

Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Tải tại đây

 Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2010 xem tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2010 xem tại đây

Người có liên quan đến ông Liu Chien Lin-phó tổng giám đốc dăng ký bán cp

Xem chi tiết (tại đây)