Tin tức & Cổ đông


TKU riêng 31/12/2011. Tải xuống tại đây.

TKU hợp nhất 31/12/2011. Tải xuống tại đây.

Giải trình báo cáo tài chính kiểm toán 2011. Tải xuống tại đây.

TKU hợp nhất quý IV/2011. Xem chi tiết tại đây

 Giải trình chênh lệch báo cáo riêng quý 4/2011. Download tại đây.

 Báo cáo tài chính riêng quý 4/2011. Download tại đây.

 Giải trình chênh lệch hợp nhất quý III/2011 và quý III/2010. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011. Xem chi tiết tại đây