Tin tức & Cổ đông


Thông báo về việc thay đổi nhân sự. Tải thông báo tại đây.

 Giải trình báo cáo tài chính Quý I HN. 2012. Tải về tại đây.

 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012. Tải về tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý I/2012. Tải về tại đây.

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2012. Tải về tại đây

Báo cáo thường niên năm 2011. Tải về tại đây

TKU riêng 31/12/2011. Tải xuống tại đây.

TKU hợp nhất 31/12/2011. Tải xuống tại đây.