Tin tức & Cổ đông

Cách phân biệt nhôm xi Tung Kuang và nhôm nhái thương hiệu Tung Kuang

CÁCH PHÂN BIỆT NHÔM XI CỦA TUNG KUANG VÀ NHÔM NHÁI THƯƠNG HIỆU TUNG KUANG

 

1.     Phân biệt hình Logo trên thanh nhôm:

 

2.     Dùng tay kiểm tra:
* Nhôm Tung Kuang dùng tay vuốt lên Logo không có cảm giác nhám tay, do Logo được đóng lên thanh nhôm trước khi xi.
* Nhôm nhái thương hiệu Tung Kuang dùng tay vuốt lên có cảm giác nhám tay, do Logo được đóng lên thanh nhôm sau khi xi.

Thử bằng dung môi:
* Nhôm Tung Kuang lấy giẻ nhúng cồn hoặc xăng chà mạnh nhiều lần lên Logo Tung Kuang, Logo không bị mất.
* Nhôm nhái thương hiệu Tung Kuang lấy giẻ nhúng cồn hoặc xăng chà mạnh nhiều lần lên Logo Tung Kuang, Logo bị mất.